Statut fundacji – cele działania

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§10

Fundacja została powołana w celu:

 1. działalność na rzecz wspomagania zrównoważonego rozwoju, zmniejszania dysfunkcji i poprawy komfortu życia osób zdrowych, niepełnosprawnych, chorych, starszych, samotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 2. wspieranie integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 3. poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz logopedyczne;
 4. prowadzenie edukacji, rehabilitacji i terapii w tym z udziałem zwierząt wspomagających edukację, rehabilitację, terapię i integrację społeczną oraz zawodową osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym
 5. upowszechnianie w społeczeństwie dogoterapii/kynoterapii oraz terapii z udziałem innych zwierząt jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych
 6. rozpowszechnianie wśród rodziców i nauczycieli wiedzy na temat niepełnosprawności i dysfunkcji oraz sposobów radzenia sobie z nimi;
 7. tworzenie programów terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju;
 8. propagowanie wprowadzania zwierząt w celach edukacyjnych oraz terapeutycznych do różnych typów placówek służby zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków wychowawczych, ośrodków odwykowych i wszelkich innych placówek,
 9. propagowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształtowania właściwych postaw do zwierząt oraz wpływu zwierząt na przełamywanie barier oraz wspomaganie integracji społecznej a także wsparcie w kalectwie, braku wzroku, słuchu, samotności itp. oraz pomoc w dostosowaniu się do aktywnego życia w społeczeństwie
 10. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny oraz integrację międzypokoleniową
 11. wspieranie funkcjonowania istniejących oraz tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo – rehabilitacyjnych oraz integracyjnych, edukacyjnych i wychowawczych
 12. wspieranie i promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku oraz turystyki w tym organizowanie wyjazdów integracyjnych, obozów, spotkań, imprez sportowych itp. dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży
 13. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego przez wszelkimi zagrożeniami oraz poszanowania zasobów naturalnych, promowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii pro-ekologicznych i pro-środowiskowych oraz zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa
 14. podejmowanie działań na rzecz integracji społeczeństwa globalnego, inicjowanie i rozwijanie współpracy ponad podziałami oraz współistnienia we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach, z zachowaniem równości szans i niedyskryminacji, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną

Pełen zapis statutu do pobrania: